“มทร.ศรีวิชัย” จับมือภาคี จัดงานช้อปของดีส่งเสริมท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พัฒนาต้นแบบระบบท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ 20ม.ค.–22ม.ค.นี้ ที่โรบินสันตรัง

ตรัง-มทร.ศรีวิชัย จับมือภาคี ผุดโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ฝั่งอันดามัน จัดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ส่งเสริมอุตสาหรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ 20 ม.ค. – 22 ม.ค. นี้ ที่โรบินสันตรัง


.

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ฝั่งอันดามัน โดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตรัง และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ส่งเสริมอุตสาหรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 22 ม.ค. นี้

ภายในงานมีการแสดงและออกร้านจําหน่ายของดีจากชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ซึ่งได้แก่ ชุมชนปะเหลียน ชุมชนอ่าวลึก และชุมชนทุ่งกระบือ ชมการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม พบกับคุณจุรี แหลงเล่า หรือ คุณตรัย นุ่มแก้ว ดาว TIKTOK นักข่าวสายฮา ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ ในเวลา 16.30 น. ในวันที่ 21 มกราคม พบกับสุดยอดการโชว์ค็อกเทลจากแชมป์บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย คุณวิน พงศธร เวลา 16.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พบกับกิจกรรมสนุก อร่อย สร้างสรรค์ สานฝันคนอยากเป็นเชฟ Cooking Show จากเชฟอิน ณรงค์อิน เจ้าของเพจกำลังอิน เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เร่งเห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเป็นประเด็นปัญหาสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการขาดความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และด้านบริการซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อ ดิจิตอลกําลังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทั่วโลกใช้ขับเคลื่อนแต่ละธุรกิจเพื่อให้ทันสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพื่อช่วยส่งเสริม ผักดันในการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ ที่มีความ เขียวชาญ 5 ด้าน คือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) เทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรและอาหาร (AgTech) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (TravelTech) เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ (GovTech) และเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล สร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ สามารถจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น การวาง แผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนากําลังคนให้สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี ในด้านการสร้างคนตามอัตลักษณ์ ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) จะมุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะความรู้และ สมรรถนะ ที่จําเป็นในการทํางานตามอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะการ สื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ” โดยคํานึงถึงทักษะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะ ด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง 2 ประการ มีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบ อาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Coastal Tourism) วิถีใหม่ต่อไป

.

ชมภาพ

.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

ตรังเปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ ปกป้องสถาบันฯ เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ จี้นักการเมืองดันเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ

อ่านต่อ »

Categories

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูจุดขายทางอัตลักษณ์-วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ตรัง-อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 เม.ย.-พ.ค.นี้ ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูอัตลักษณ์-จุดขายทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก๊งคุณยายโชว์ตำหมากกลางงาน พร้อมชวนชิมเมนูพื้นถิ่นโบราณเพียบ

พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี จงใจดัดแปลงแก้ไข ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ตรัง-พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี อึ้ง!พบเศษดินลานไม้อุดตาชั่งเพียบ แนะทำความสะอาดบ่อยๆ ตรวจละเอียดเพื่อความเที่ยงตรง-เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย จงใจดัดแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors